Connecting Linkedin...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9jyxn0awxszs9qcgcvymfubmvyx2rlzmf1bhquanbnil1d

Programista.net

Programista.net

Job Title: Programista.net
Contract Type: Permanent
Location: Warsaw, Poland
Industry:
Salary: 0
Reference: 2464
Contact Name: Gosia Kozicka
Job Published: July 04, 2017 08:13

Job Description

Programista.net

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
– preferowane przynajmniej minimum 3 letnie do?wiadczenie zawodowe w projektach opartych na .NET (C#)
-znajomo?? technologii zwi?zanych z budow? aplikacji wielowarstwowych WCF/Web Services, SOAP, REST
– mile widziana znajomo?? ASP.NET MVC oraz jQuery, JavaScript, CSS, AJAX, XML, XSL
– dobra znajomo?? relacyjnych baz danych, szczególnie MS SQL, TSQL
– wykszta?cenie wy?sze, informatyczne
– staranno??, dok?adno??, samodzielno??
– umiej?tno?? pracy w zespole
– ch?? nauki i poszerzania umiej?tno?ci
– mile widziane do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em programistów,

Zakres obowi?zków:
– prace programistyczne zwi?zane z implementacj? procesów biznesowych i przep?ywów integracyjnych
– integracja bazodanowa aplikacji biznesowych
– testowanie aplikacji na poziomie technicznym
– dbanie o jako?? dostarczanych rozwi?za? i zgodno?? ze standardami obowi?zuj?cymi w firmie
– tworzenie dokumentacji dla dostarczanych rozwi?za?, poszukiwanie i wdra?anie nowych rozwi?za? oraz technologii usprawniaj?cych prac? naszych Klientów
– zarz?dzanie zespo?em lub cz??ci? zespo?u tworz?cego oprogramowanie

Oferujemy:
– udzia? w ciekawych, zró?nicowanych projektach dla wiod?cych klientów
– mo?liwo?? profesjonalnego rozwoju zawodowego (certyfikacje, szkolenia)
– stabilno?? zatrudnienia
– przyjazn? atmosfer? pracy

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's